Välj din industri

Miljöanalys

Petrokemi- och biobränsleanalys

Farmaceutisk analys

Miljöanalys

Miljöutmaningarna kräver internationellt godkända standarder i vilka gränsvärden och testmetoder definieras. Instrument från Metrohm med därtill hörande applikationer följer en mängd internationella miljöstandarder.

Substanser som kommer in i ekosystemet breder ut sig i vatten, jord (sediment), luft och i organismer som lever i miljön. Bara om vi vet vilken typ av föroreningar och hur mycket av dem som förekommer, kan vi skydda miljön och invånares hälsa.

Luft

Luft är en heterogen blandning av slutligt finfördelade jord- och vätskepartiklar i gasform (luften). Provtagning av luft består av både filtrering och en steglös metod. Medan den första typen sker off-line och överför data under en längre sammanhängande period, så arbetar kraftfulla provtagare online. De är direkt sammankopplade med ett eller flera analyssystem – in-line naturligtvis.

Läs mer

Jord

Jord är ett flerfasigt system där alla sfärer samexisterar. Det är en av anledningarna till att jordprover behöver förberedas och prepareras innan det går att analysera dem. Metrohm erbjuder en mängd provprepareringstekniker tillsammans med lämpliga analysmetoder för olika typer av jord och sediment. 

Läs mer

Vatten

En stor del av de hundratusentals föreningar som produceras i storskalig industri hamnar med tiden i hamnar och vattendrag. En mängd av regelverk och standarder har tillkommit i syfte att skydda vår vattenförsörjning. Metrohm erbjuder lämpliga och behöriga instrumentapplikationer för alla typer av vattenprover.

Läs mer

Petrokemi- och biobränsleanalys

Råolja är en mycket komplex blandning av kolväten. Genom avsaltning, destillering, och konvertering, omvandlas  råoljan till fraktioner av högre kvalitet, kolväten såsom paraffiner, aromater, naftener och olefiner. Olika förhållanden av dessa så kallade PIANO-föreningar blandas för att ge olika bränsle- och smörjmedelstyper. Allt fler fossila bränslen blandas med biobränslen.

Både blandning och raffineringsprocesser är krävande och kräver exakt och tillförlitlig analys. Oavsett om du handlar med fossila eller biogena produkter, så är vi din specialist när det gäller att analysera dem i enlighet med internationella normer.

Bränslen - paraffiner, aromater, naftener, olefiner

Paraffiner, aromater, naftener och olefiner är de viktigaste petrokemiska klasserna från vilka de hundratals föreningar som utgör flyktiga och halvflyktiga fossila bränslen (t.ex. bensin och diesel) har sitt ursprung. Den komplexa sammansättningen av bränslen kräver snabba och exakta analysmetoder, både på labbet och i processen.

Läs mer

Biobränslen

En hel del forskning sker på avancerad biobränsleteknik som minimerar miljöpåverkan och som inte är beroende av livsmedelsråvaror och stora jordbruksområden. På medellång sikt, har nästa generations biobränslen potential att bli en viktig del av vår energiframtid. I detta sammanhang spelar biobränsleanalys en avgörande roll, både inom FoU och produktion.

Läs mer

Smörjmedel

Smörjmedel innehåller en basolja och ett stort antal tillsatser för att få önskvärda egenskaper. Medan basoljan är av mineral, syntetiskt eller vegetabiliskt ursprung, är de viktigaste tillsatserna antioxidanter, tvättmedel, korrosionsinhibitorer, viskositetsförbättrande etc. Speciellt tillsatserna måste beaktas när man analyserar kemiska och fysiska smörjegenskaper.

Läs mer

Farmaceutisk analys

Analys av läkemedel garanterar läkemedelssäkerhet genom att informera om identitet, innehåll, kvalitet, renhet och stabilitet av läkemedlet ifråga med hjälp av analytisk kemi. Metrohm erbjuder dig ett brett utbud av instrument och applikationer för kvalitetskontroll samt för övervakning och förbättring av läkemedelstillverkningen. Metoderna är många och uppfyller de regulatoriska föreskrifterna i farmakopeerna. Det gör oss till en kvalificerad partner när du vill utveckla eller har frågor kring analysmetoder och validering av dessa.

I enlighet med internationella farmakopeer och olika riktlinjer, erbjuder Metrohm analys för aktiva farmaceutiska substanser (API), hjälpämnen, föroreningar, läkemedelslösningar samt farmaceutiska utgångsmaterial och färdiga farmaceutiska produkter (FPPs). Dessutom erbjuder vi många våtkemiska metoder för at-line- och on-line-processtyrning samt in-linemetoder, för kostnadseffektiva tillverkningsprocesser som uppfyller alla regulatoriska övervakningskrav.

Aktiva farmaceutiska substanser (APIs)

API används för att bota, lindra, förhindra eller identifiera sjukdomar och sjukdomar. De finns i små mängder och syftar till att återupprätta fysiologiska funktioner hos människor. I internationella farmakopeer listas monografier med detaljerade beskrivningar av testmetoder, tester och krav.

Läs mer

Föroreningar

Föroreningar införs främst från råmaterial som används och eller under syntes av de aktiva farmaceutiska substanserna. De övervakas enligt både direktiven i ICH (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) och internationella farmakopeer. Även små halter av föroreningar kan ge betydande biverkningar.

Läs mer

Läkemedelstillverkningsprocessen

Framgångsrik processövervakning bygger till stor del på de senaste metoderna för jonanalys och spektroskopi. Medan de flesta våtkemiska metoder företrädesvis mäts on-line och at-line, är nära-infraröd spektroskopi (NIRS) det perfekta verktyget för in-line övervakning, särskilt mot bakgrund av FDA: s PAT och QBD initiativ.

Läs mer

Mat och dryckesanalys

Ytbehandlingsanalys

Energi- och kraftverksanalyser

Dagens mat och dryck (F & B) är mycket mer än bara enkla «organiska bränslen» som behövs för överlevnad. Bortom deras näringsvärde, konsumeras de för sin smak. De blir alltmer en källa för att upprätthålla hälsa och öka vårt välbefinnande genom högkvalitativ näring. Samtidigt, med ett ständigt ökande antal bearbetade livsmedel, blir livsmedelskvalitet och säkerhetsaspekter allt viktigare. Speciellt eftersom livsmedel är mycket komplexa material, benägna till nedbrytning och förorening och som innehåller en otalig mängd föreningar.

Analytisk kemi ser till att konsumenterna får säkra och sanitära livsmedel i enlighet med myndighetskrav. Näringsämnesinformation, livsmedelspårbarhet och skydd mot bedrägerier är ytterligare utmaningar. Från processynpunkt stöder analytisk kemi tillverkaren för att förbättra avkastningen och optimera kvaliteten genom att erbjuda robust, effektiv och känslig instrumentering. Metrohm är din partner i det arbetet.

Drycker och dricksvatten

Även om det inte bidrar med några kalorier till vår kost så är vatten den viktigaste livsuppehållande resursen för de flesta organismer. Det är den viktigaste beståndsdelen i drycker och det kan hittas i nästan alla livsmedel. Och om någon vet hur man analyserar vatten och dryck så är det Metrohm; mer än 270 applikationer vittnar om denna kompetens.

Läs mer

Mjölk och mejeriprodukter

Mjölk innehåller nästan alla näringsämnen som är nödvändiga för att överleva: fett, protein av hög kvalitet, kolhydrater, vitaminer, och mineraler. Det är vårt första födoämne och som råvara erbjuder mjölken otroliga förfiningsmöjligheter. Mjölkprodukter är förmodligen den mest skiftande av alla livsmedelsgrupper. På grund av sin protein och fettmatris, kräver mjölk och mejeriprover provberedning. Instrumenten från Metrohm är utvecklade som svar på dessa omständliga och felbenägna provberedninguppgifter. Våra instrument är snabba, korrekta, och ekonomiska.

Läs mer

Ätbara fetter och oljor

Fetter och oljor är en viktig del av vår näring och fyller en mängd funktioner, från att tillsätta smak och textur till att emulsifiera och fungera som värmeöverföringsmedium. För att bestämma näringsvärdet i fett- och oljehaltiga livsmedel (margarin, majonnäs, nudlar, nötter, etc.), är bestämning av fettparametrar (t.ex. jod, peroxid och syravärde) såväl som jon- och vattenhalt centrala. Eftersom fetter och oljor är utsatta för nedbrytning så är bestämningen av oxidationsstabiliteten ett måste. Dessa analyser är en del av Metrohms kärnkompetens.

Läs mer
Beläggning och efterbehandling av ytor med galvaniseringstekniker är en mycket sofistikerad process. Vare sig det är den avslutande finishen av metalldelar eller beläggning av kretskort, kan den kvalitet som krävs i mellan- och slutprodukter endast uppnås om sammansättningen av processbaden är rätt. Samtidigt, stigande kostnader för råvaror och energi gör det absolut nödvändigt att driva produktionen så effektivt som möjligt.

Som en ledande tillverkare av instrument för kemisk analys vet vi om de utmaningar som beläggning och efterbehandling av ytor med hjälp av galvaniseringstekniker utgör. Vi erbjuder dig state-of-the-art instrumentering för att styra och optimera kvaliteten på dina beläggningsprocesser - både i laboratorium och i processen miljön.


Kvalitetskontroll av baskemikalier

Lär dig hur du kan utföra kvalitetskontroll av inkommande baskemikalier och råmaterial för elektropläteringsbad.

Lär mera

Övervakning av huvudkomponenter i badet

Lär om vad vi har att erbjuda för övervakning av huvudkomponenter i galvaniseringsbad.

Lär mera

Övervakning av sekundära komponenter i badet

Läs mer om våra analytiska lösningar för övervakning av organiska och oorganiska tillsatser i galvaniseringsbad.

Lär mera

Energi- och kraftverksanalyser

Med en växande befolkning – ungefär 80 miljoner varje år – och industrialiserade länder skapas det enorma behov av elenergi. Enligt International Energy Agency (IEA) så kommer den globala efterfrågan på energi att öka med ca 65% från och med 2035. En stor del av den energi som behövs kommer även i fortsättningen att tillhandahållas av termiska, främst kärn- och fossileldade kraftverk. Förnybara energikällor som solceller (PV) kommer att bli ytterligare en ryggrad i vår energiförsörjning. Att sätta förnybar energi i kraftnäten kräver kraftfulla energilagrings- och omvandlingsanordningar, som superkondensatorer, batterier eller bränsleceller.

För att dessa tekniker ska kunna arbeta med maximal effektivitet så måste alla beståndsdelar i kraftanläggningarna prestera på högsta nivå. Oberoende av om det gäller övervakning av vattenkemin i värmekraftverk, den våtkemiska behandlingen av solceller och batterielektrolyter, eller elektrokemiska mätningar av energilagringsenheter, så har Metrohm en lämplig analytisk lösning att erbjuda.

Kraftverksanalyser

Huvuddelen av el genereras av fossila bränslen eller kärnkraftverk. Dessa metoder för energiproduktion innebär vattenångkretsar som driver turbiner. De extrema förhållandena i reaktorerna bidrar till korrosion, vilket minskar kraftverkets produktion, orsakar driftstopp, eller till och med äventyrar kraftverkets säkerhet.
Det är därför övervakning av vattenkemin i kraftverk är av största vikt. Läs mer om de utmaningar kraftverken står inför och vilka lösningar Metrohm kan erbjuda:

Korrosionsmätningar Vattenkemi för två vattenkretsar Vattenkemi för tre vattenkretsar

Solceller

Solceller (PV-celler) omvandlar energi från ljus direkt till elektricitet. Cellerna består vanligen av material som mono- eller polykristallint kisel, tunnfilmssolceller, eller tredje generationens flerskiktsceller.

Vi kan hjälpa till med en fullt ut integrerad badanalys för kristallint kisel, tunn film (CIS/CIGS, CdTe, a-Si), och andra celltyper samt realtidsmetoder för att styra etshastigheter och ytegenskaper. Därutöver erbjuder vi instrument och metoder för enklare analyser av elektrokemiska processer i färgämnessensiterade och andra typer av solceller.

Solceller

Energilagring och energikonvertering

Efterfrågan på energi och utbudet är något som sällan går hand i hand. Det gäller förnybar energi i synnerhet, eftersom den inte kan lagras effektivt och därför oftast inte finns till hands när det behövs. Elektrokemiska och elektriska energilagringssystem (EES) – främst batterier, superkondensatorer och bränsleceller är hoppingivande sätt att balansera tillgång och efterfrågan på energi.

Metrohm är lika med elektrokemi. Forskare runt hela världen använder våra sofistikerade instrument för tillverkning, karakterisering och utveckling av material och celler.


Energilagring och konvertering

Polymer- och plastanalys

Kemikalieanalys

Defense and Security

Polymer- och plastanalys

Syntetiska polymerer och plaster har blivit några av grundpelarna i det moderna livet. På grund av deras mångsidighet och fysikaliska egenskaper finns plaster och polymerer med i de flesta sammanhang: flygplan och bilar, förpackningar av alla de slag, medicinsk utrustning och produkter, elektronik, och många fler. Utan dessa högteknologiska polymerer som vi använder i vår vardag, skulle livet se väldigt annorlunda ut.

Tillverkning av polymerer är en krävande process där råvaror av mycket hög renhet genomgår komplexa reaktioner och förvandlas till polymerer, hartser, gummin, och tuggummin. För att säkerställa att produkterna verkligen uppfyller de specifikationer som krävs, måste både material och processer övervakas längs hela produktionskedjan. Specifika och mycket exakta analystekniker blir av naturliga skäl oumbärliga. Vi på Metrohm har engagerat oss i att utveckla och erbjuda den instrumentering tillsammans med det kunnande som du behöver för att lösa dina analytiska utmaningar inom polymeranalys.


Kvalitetskontroll av råmaterial

Kvaliteten på de råvaror som används för polymerproduktion är avgörande med tanke på slutprodukten som är både avancerad och av mycket hög kvalitet. Dålig kvalitet på råvarorna kommer oundvikligen att resultera i dålig kvalitet hos polymererna. Förutom kvalitet, så spelar också aspekter som den tid det tar för polymererna att nå marknaden, effektivitet och precision en viktig roll vid ankomstkontrollen. Ta reda på vad Metrohm har att erbjuda för att göra din materialinspektion enklare, snabbare och mer exakt.

Läs mer

Reaktionsövervakning

Polymerisationsreaktionen är den centrala punkten i polymerproduktion. I detta process-steg, får inget lämnas åt slumpen. Du behöver därför metoder som fungerar där reaktionen sker, och att avkastningen ger omedelbara resultat. Under länken nedan hittar du mer om våra lösningar för reaktionsövervakning: en rad spektroskopiska instrument som levererar realtidsresultat och process-analysatorer som utför online-analys automatiskt och korrekt.

Läs mer

Kvalitetskontroll av polymerer

Polymerer är resultatet av komplexa reaktioner och processer som involverar olika råvaror och tillsatser. Slutprodukten måste därför noga kontrolleras för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna. Med våra instrument och applikationer kan du bestämma en mängd olika ämnen och parametrar, inklusive tillsatser, sampolymer-nivåer, vattenhalter, halogener och restmonomerer eller föroreningar.

Läs mer

Kemikalier

Konvertering av råvaror till mer än 70 000 olika produkter som används i nästan alla branscher bidrar till att den kemiska industrin ligger i centrum av den globala ekonomin och kanske även den moderna civilisationen. Det finns knappast någon industriellt producerat som skulle existera utan den kemiska industrin. Särskilt inom den organiska kemin, som fullkomligt exploderade en bit in på 1800-talet i och med Wöhler's ureasyntes.

Under några få decennier utvecklades många viktiga industriella processer och många formar fortfarande dagens kemiska processer – från kloralkaliindustrin till Solvay-processen, för att bara nämna några. Produktionen av högteknologiska kemikalier med hög renhet kräver säkra och tillförlitliga analytiska lösningar. Ta reda på vad vi har att erbjuda på detta område.


Baskemikalier

Bas- eller råvarukemikalier är enkla, rena kemiska ämnen som produceras i stor skala. De indelas i oorganiska och organiska kemikalier. Medan oorganiska (syror, alkalier, salter, etc.) huvudsakligen härstammar från mineraler och spelar en viktig roll i nästan alla industriella processer, så har organiska kemikalier nästan uteslutande sitt ursprung från petroleum, kol och naturgas. De omvandlas till enkla byggstenar innan de omvandlas till oräknelig skara av mellanprodukter.

Inom den kemiska industrin, kommer renheten hos de kemikalierna som första, andra, och tredje. Oberoende av vilka baskemikalier som du vill analysera, så kan vi erbjuda en lämplig instrumentering och know-how.


Läs mera

Lösningsmedel och färgämnen

Lösningsmedel förekommer i de flesta kemiska synteser. De stödjer värme- och massöverföring, underlättar separationer och reningar och fungerar som bindemedel i ytbeläggningar, pigment och färgämnen. Den komplexa sammansättningen av färglösningar eller suspensioner, särskilt med avseende på deras bindningskapacitet till substratet, kräver analytiska metoder som ligger i framkant.

Analytisk kemi är Metrohm's element. Metrohm erbjuder en mängd olika analytiska tekniker för kvalitetskontroll av lösningsmedel och färgämnen.


Läs mer om lösningsmedelsanalys Läs mer om färgämnesanalys

I tuff anläggningsmiljö

I produktionsanläggningar är säkerhet, produktionstakt, produktkvalitet och kostnader primära mål. Dessa är alla beroende av omfattande processtyrning online och kvasi-realtidsövervakning av viktiga processvariabler, inte sällan i explosiva, dammiga, frätande och fientliga miljöer.

Våra robusta processanalysatorer är byggda för dessa miljöer. De kontrollerar kemiska och fysikaliska omvandlingar under den kemiska bearbetningen och övervakar komplexa avloppsvattenströmmar. Utöver detta erbjuder vi instrument och metoder för att övervaka korrosion i ångkretssystemet, analyser av frätande ämnen och övervakning av ämnen som kan motverka processen samt elektrokemiska analyser.


Läs mera
Reliable equipment, dependable performance under extreme conditions, effective defense against immediate threats – such requirements demand precise analytics.

Metrohm offers robust, accurate solutions for applications in the defense and security sector. With our instruments, you can perform water quality analysis in accordance with national and international standards. Furthermore, we provide handheld analyzers for the identification of chemical agents, hazardous materials, illegal substances, and explosives.

> Learn more about our solutions for the defense and security industry