Analys av baskemikalier

Storage tanks on a chemical production plant

På den här sidan hittar du information om analysmetoder och tekniker för följande parametrar och processer:


Analyser i linje med internationella normer

Standards

Den kemiska industrin är hårt reglerad av en stor samling nationella och internationella standarder.

Vi tillhandahåller instrument och know-how som ger dig möjligheten att uppfylla dessa normer.


> Ta reda på hur du kan möta de föreskrivna normerna med lösningar från Metrohm


Orenheter i svavelsyra

Svavelsyra är det mest producerade kemikalien i världen. I själva verket är det så viktigt att tillsammans med klor, är det som ibland används som en indikator på ett lands ekonomiska utveckling. Historiskt namngiven som vitriololja, har det varit känt under en lång tid.

En stor del av den svavelsyra som produceras används i jordbruket som gödningsmedel. Emellertid är listan på användningsområden för svavelsyra mycket omfattande, här några exempel:

 • Produktion av rengöringsmedel
 • Produktion batterier (som en elektrolyt)
 • Läkemedelsindustrin 
 • Den kemiska industrin
 • Produktionen av hartser, målarfärger, tryckfärger, färgämnen och polymerer

För de flesta av dessa tillämpningar måste svavelsyran vara av tillräcklig hög renhet. Metrohm erbjuder en rad olika tekniker och applikationer för att bestämma föroreningar och orenheter. Läs mer nedan.


Föroreningar av övergångsmetaller

Övergångsmetaller kan enkelt och noggrant bestämmas i svavelsyra med voltametri. För ändamålet används den robusta elektroden Multi-Mode pro som tillsammans med ett voltammetri-systemkan beräkna och bestämma: 

 • Krom (med DTPA) med användning av adsorptiv strippvoltametri
 • Molybden genom polarografi i salpetersyra
 • Nickel och kobolt med hjälp av adsorptiv strippvoltametri med dimetylglyoxim (DMG) som komplexbildare
 • Järn genom adsorptiv strippvoltametri med 1-nitroso-2-naftol (1N2N) såsom komplexbildande medel

> Lär mer om voltammetri

> Lär mer om Multi-Mode Electrode pro

Övergångsmetallföroreningar kan enkelt och noggrant bestämmas i svavelsyra medvoltametri. Det är lätt att använda, lätt underhåll och robust Multi-Mode elektrod proanvänds i kombination med voltametri systemet tillåter dig att avgöra:
Övergångsmetallföroreningar kan enkelt och noggrant bestämmas i svavelsyra medvoltametri. Det är lätt att använda, lätt underhåll och robust Multi-Mode elektrod proanvänds i kombination med voltametri systemet tillåter dig att avgöra:

Ladda ner

Bestämning av fluorid, klorid och nitrat med jonkromatografi

Jonkromatografi kan bestämma fluorid, klorid och nitrat i koncentrerad svavelsyra (mellan 96 och 98% koncentration). Den metod som används är konduktivitetsdetektion därefter följande suppression.

> Lär mer om jonkromatografi

Ladda ner

Vattenbestämning i baskemikalier – fasta prover, vätskor och gaser

När det gäller vattenbestämningar i kemikalier, är Karl Fischer titrering förstahandsvalet. I princip kan vatten bestämmas i nästan alla kemikalier, oberoende av om de är fasta, flytande eller gasformiga.

Här fokuserar vi på vattenbestämningar i salter, vätskor och gaser, i synnerhet fokuserar vi på nedbrytningsprodukterna. Det är en oerhörd mängd kemikalier som går att bestämma vatteninnehållet med Karl Fischer-metoden, varför det av naturliga skäl blir omöjligt att täcka in alla varianter här. Om du vill veta mer – ladda ner vår omfångsrika Karl Fischer monografi.

> Lär mer om vattenbestämning i fasta prover

> Lär mer om vattenbestämning i vätskor

> Lär mer om vattenbestämning i gaser

Ladda ner

Analys i klor-alkali-processen

Klor rankas som nummer sju på listan över de vanligaste producerade kemiska ämnena. Klor är stommen i produktionen av ett stort antal mellanliggande ämnen, som i sin tur är viktiga råmaterial material i olja, aluminium, papper och massa eller läkemedel. Som kuriosa kan nämnas att klor används i 80 % av alla framställda läkemedel.


Den överlägset största delen, cirka 95 %, av det klor som produceras globalt erhålls via kloralkaliprocessen. I denna process, produceras klor och kaustiksoda via elektrolys av natriumkloridsaltlake. Kaustiksoda är en annan betydande grundkemikalie som används i många kemiska processer. Tre elektrolysmetoder tillämpas för kloralkaliprocessen, antingen med membran, en kvicksilver- eller membrancell .

För att processen ska bli så effektiv som möjligt så krävs det att saltlaken är fri från orenheter. Dettta gör en kemisk analys behövlig.

Läs mer här nedan om vad vi kan erbjuda för analys av natriumkloridsaltlake.


Joner i saltlake och alkalihydroxider med jonkromatografi

Jonkromatografi är en idealisk metod för att bestämma katjoner (litium, natrium, ammonium, kalium, kalcium, magnesium och strontium) och anjoner (klorat och sulfat) i natriumkloridlösningar och alkalihydroxider. Detekteringsmetoden som tillämpas är konduktivitetsdetektion.

> Lär mer om jonkromatografi

Ladda ner

Titrering: En metod för åtskilliga parametrar
Titrering är en mycket mångsidig metod som möjliggör en mängd analyser. Metrohm har utvecklat applikationer för potentiometriska, fotometriska och termometriska titreringar av analyter i saltlake, t ex natrium, halogenider, sulfat, eller kalcium.

> Lär mer om potentiometrisk titrering

> Lär mer om termometrisk titrering

> Lär mer om fotometrisk titrering

Ladda ner

Jodid i saltlake med voltametri

I klorproduktion, är membranprocessen den vanligaste tillämpas elektrolystekniken. Denna process kräver hög renhet i saltlaken för att den ska kunna köras effektivt. En av de viktigaste föroreningarna som behöver övervakas är jodid. Anledningen är att jodid lätt oxiderar vid anoden i elektrolyscellen. De oxidationsprodukter som blir följden fälls ut i jonbytarmembranet och minskar därmed membranets livslängd.

Voltammetri är predestinerad för jodid bestämning i saltlake . Metoden är enkel och billig och ger mycket exakta resultat. vanligaste tillämpade elektrolystekniken membranprocessen. Denna process kräver hög renhet saltlake för att köra effektivt. En av de viktigaste föroreningarna som behöver kontrolleras är jodid. Anledningen är att jodid lätt oxiderar vid anoden i elektrolyscellen.

Voltametri är självskriven för bestämning av jodid i saltlake. Metoden är enkel och billig och ger mycket exakta resultat.

> Lär mer om voltammetri

Ladda ner

Processlösningar för mättade saltlösningar

Om du övervakar saltlösningar, kan du ha intresse i dessa applikationer:


> Kalicium och magnesium i saltlösningar: 

> Processövervakning i Solvay processen


Urea: ursprunget till den moderna organiska kemin

För kemister är urea en speciell substans. Det var den första tillverkade organiska föreningen, tillverkad från det oorganiska materialet ammoniumhydroxid och blycyanat. Syntesen av urea sätter punkt för den då populära idén om vitalism, enligt vilken endast levande organismer, på grund av deras livskraft, var i stånd att producera organiska föreningar. Denna syntes, upptäcktes av Friedrich Wöhler 1828 och gav upphov till den organiska kemin.


Friedrich Wöhler, discoverer of urea synthesis

Med en global produktion på över 150 miljoner ton per år, tillhör urea världens topp 10 av de organiska föreningar som produceras. Huvuddelen av detta används som kvävegödsel i jordbruket, där det spelar en viktig roll i för att kunna producera mat för världens växande befolkning.

Urea används även i andra industrier, exempelvis:

 • I dermatologiska produkter som tillverkas i kosmetika- och läkemedelsindustrin.
 • Som tillsats för att reducera föroreningar i avgaserna i bilindustrin (adblue, DEF, vs AdBlue).
 • Som råmaterial vid produktion av melamin och urea-formaldehyd-hartser i polymerindustrin.

Bestämning av urea

Urea kan bestämmas noggrant med termometrisk titrering. I applikationen är urea upplöst i isättika och titreras med trifluormetansulfonsyra med isobutylacetat vinyleter som den termometriska slutpunktsindikatorn. Denna metod kan helt och hållet automatiseras.

> Lär mer om termometrisk titrering

> Lär mer om automatisering

Ladda ner

Bestämning av föroreningar i urea

Analytiska tekniker krävs för att fastställa renheten hos urea. Jonkromatografi är en utmärkt teknik för analys av orenheter. Anjonkromatografi med kemisk suppression och konduktivitetsdetektion gör det möjligt att analysera spår av föroreningar, exempelvis klorid, cyanat, nitrat och sulfat, tillförlitligt och exakt.

Jonkromatografi kan dessutom användas för bestämma resterande ammonium och guanidinium i ureabaserade gödselmedel.

> Lär mer om Metrohm jonkromatografi

Ladda ner

Rekommendationer

Evonik Goldschmidt GmbH

"Under de 24 år som jag har arbetat med Metrohm har de alltid visat stor lojalitet"

Christian Goetz, biträdande chef of "Silicons" QC laboratory at Evonik Goldschmidt GmbH

Sigma-Aldrich

"Vi har valt system från Metrohm eftersom de är robusta, mångsidiga och lätt att använda."

Daniel Matuschka, QC labbtekniker, Sigma-Aldrich, Steinheim (Germany)

Bernd Kraft GmbH

"Vi bestämde oss för Metrohm på grund av den fantastiska applikationssupporten vi får. Den robusta suppressorn och den modulära designen på systemet var också viktiga parametrar. "

Dieter Bossmann, Laboratory Manager, Bernd Kraft, Germany