Lösningsmedelsanalys

Storage tanks on a chemical production plant

På denna sida hittar du information om: 

  • Analys av orenheter i lösningsmedel: Spårämnesmetaller, anjoner och katjoner, hydroxyl- och förtvålningstal. 
    > Lär mer
  • Analys av återvunnet eller återanvänt lösningsmedel 
    > Lär mer

Lösningsmedelsanalys enligt internationella standarder och föreskrifter

Standards
Det finns många internationella normer för kvalitetskontroll av lösningsmedel.

Klicka på länken nedan och du hittar en översikt över några av dessa standarder och de analytiska lösningarna som Metrohm erbjuder.

> Till standardöversikten


Vatten i organiska lösningsmedel

Organiska lösningsmedel är mycket lipofila. Denna egenskap ger dem möjlighet att upplösa oljor, fetter, hartser, gummi och plaster. Användningen av dem är vanlig i färger, beläggningar, lim och rengöringsmedel. Dessutom är de absolut nödvändiga i produktionen av kosmetika, lantbrukskemiska produkter, polymerer och gummin, för att nämna några.

Trots miljöproblem och potentiella hälsorisker, används fortfarande organiska lösningsmedel (kolväte-, klorerade, syre samt kväve- och svavelinnehållande) i stor utsträckning på grund av deras enastående prestanda.


Amber bottles containing solvents

In organic solvents, the most common solvent – water – is the most frequently found impurity. It interferes with many reactions, which is why the determination of the water content is crucial. Karl Fischer titration is a reliable, accurate, and widely recognized method for this purpose. Metrohm offers an extensive product portfolio as well as a wide range of applications.

> Learn more about Metrohm Karl Fischer titration

Metylcyklohexan

Metylcyklohexan är ett cykloalifatiskt kolväte som är mindre flyktigt än cyklohexan på grund av att molekylen har ytterligare en metylgrupp. Dess löslighet ligger mellan den för alifatiska och aromatiska kolväten. Det är ett idealiskt lösningsmedel för fetter, oljor, bitumen, gummi, och icke-polära hartser.

> Lär mer om Karl Fischer-titrering

Ladda ner

Etylendiklorid

För de flesta organiska föreningar gäller att klorerade lösningsmedel har en bättre upplösningsförmåga än sina icke-klorerad motsvarigheter. Även om användningen av klorerade lösningsmedel minskar på grund av hänsyn till vår miljö så har de fortfarande en stor betydelse för vissa branscher. Etylendiklorid är ett av de mest stabila klorerade kolvätena. Exempelvis så används etylendiklorid för att göra vinylklorid och många klorerade polymerer.

> Lär mer om Karl Fischer-titrering

Ladda ner

Piperidin

Piperidin och dess derivat är viktiga lösningsmedel och byggstenar som används vid framställning av ett stort antal läkemedel och andra finkemikalier.

Med Karl Fischer-titrering bestämmer du vattenhalten i dessa lösningsmedel, enkelt och exakt.

> Lär mer om Karl Fischer-titrering

Ladda ner

Flera applikationer och produkter

Mera lösningsmedel …

Med Karl Fischer-titrering är det möjligt att bestämma vattenhalten, även i tuffa produktionsmiljöer. Ladda ner postern och läs mer om vattenhaltsbestämning at-line för acetonitril, fenol, metanol och isopropanol.


Download the poster

Automation …

Vattenbestämning med Karl Fischer-titrering kan lätt automatiseras för att förbättra repeterbarheten och precisionen i resultaten, samt för att reducera tiden och arbetet som normalt åtgår när bestämningen utförs med manuella rutiner.


Read the poster on automated KF titration Read more about automation for KF titration

NIR spectroscopy for water determination …

Som ett alternativ till Karl Fischer-titrering, kan NIR-spektroskopi tillämpas för att bestämma vatten i lösningsmedel. Denna metod ger resultat på kort tid och kräver ingen provberedning. Här övervakas renheten hos ett klorerat lösningsmedel i form av vatten- och metanolföroreningar.


Go to the application Learn more about NIR spectroscopy

Övervakning av orenheter i lösningsmedel 

Spårmetaller med voltametri

884 Professional VA voltammetry system

Lösningsmedel används i stora mängder och i en mängd olika processer inom den kemiska industrin. Särskilt när det gäller att medla och dämpa kemiska reaktioner krävs lösningsmedel av hög renhet. Spårmetallkontaminationer som järn, zink och bly kan känsligt och noggrant bestämmas med användning av strippningvoltametri tillsammans med HMDE-elektrod.

> Lär mer om voltametri

Ladda ner

Anjoner och katjoner med jonkromatografi 

För samtidig bestämning av anjoner och katjoner är jonkromatografi ett idealiskt analysval. Det gäller oberoende av om du vill bestämma anjoner i dipolära aprotiska lösningsmedel som dimetylacetamid eller det polära och hydrofoba toluenet.

> Lär mer om jonkromatografi

Ladda ner

Syra-, hydroxyl-, förtvålnings- och metallhalt genom titrering
Syra i lösningsmedel kan ha olika orsaker. Det kan ha sitt ursprung från resterande surhet som kommer av tillverkningsprocessen eller efter nedbrytningsreaktioner som ägt rum under transport och lagring.

Surheten uttrycks som det totala syratalet TAN eller syratalet AV, i mg KOH per g prov. TAN bestäms genom titrering, en bekväm, pålitlig och snabb metod som föreskrivs i flera internationella standarder. På liknande sätt är titrering den viktigaste metoden för bestämning av en hel rad viktiga kvalitetsparametrar för lösningsmedel och färger. Allt från renheten hos estrar eller hydroxyl, brom och förtvålning till innehållet av metall i flytande färgtorkmedel.

> Lär mer om titrering

Ladda ner

Lösningsmedel – återvinning och återanvändning

Halogenerade lösningsmedel behöver behandlas separat för att säkerställa en korrekt avfallshantering när de ska kasseras efter användning. Istället för att gå igenom det tråkiga, dyra och miljöfarliga reningsförfarandet återvinner istället den kemiska industrin lösningsmedel. En process som omfattar insamling, rening och återanvändning av använt lösningsmedel.

För att produktionsprocesserna ska hållas effektiva och bireaktioner undvikas, krävs det att de återvunna lösningsmedlen håller tillräcklig renhet för de ändamål de är avsedda för.

Metrohm erbjuder olika analystekniker för karakterisering och kvalificering av lösningsmedel:

  • Förbränningsjonkromatografi för bestämning av halogener och svavel
  • NIRS analysatorer för analys av metanol och vattenhalter


Halogener och svavel i lösningsmedel 

Bestämning av halogeninnehållet i kvarvarande lösningsmedel är nödvändigt för att kunna separera halogenerade lösningsmedel från icke-halogenerade lösningsmedel. Kanske viktigast av allt är att avfallshanteringen ska kunna ske i enlighet med tillsynsorganens föreskrifter.

Förbränningsjonkromatografi är en tillförlitlig metod för bestämning av halogener. I denna metod frigörs halogenerna från provet genom en kraftig upphettning (pyrohydrolys) så att de gasformiga komponenterna som är av intresse överförs till en absorptionslösning och bestäms därefter med jonkromatografi.

> Lär mer om förbränningsjonkromatografi

Ladda ner

Vatten och metanol i lösningsmedel 

Spektroskopi är ett utmärkt alternativ för övervakning av renheten hos lösningsmedel efter återvinning. I ett exempel på tillämpning, visar Metrohm hur NIR-spektroskopi kan hjälpa dig att övervaka de två vanligaste föroreningarna i metylenklorid: metanol och vatten.

NIR-spektroskopi kräver ingen provberedning, ger snabba resultat och kan ställas in med inline provtagning.

> Lär mer om NIR-spektroskopi

Ladda ner

Flera applikationer och produkter

Lösningsmedelsidentifikation med Ramanspektroskopi

Du kan identifiera organiska lösningsmedel, t ex metanol, etanol, isopropanol, tetrahydrofuran, acetonitril och andra på några sekunder med handhållna
M-1  Raman analysatorn.


Learn more …