Luft

Regelefterlevnad

Luften som vi andas

I genomsnitt passerar 300 000 m3 luft genom varje människas andningssystem under en livstid. Orenheter och föroreningar kommer direkt ner i våra lungor. Internationella standarder har stor betydelse för kontroll av luftkvalitet, både inom- och utomhus. Metrohm’s instrument och applikationer följer ett stort antal internationella standarder (ISO, ASTM, DIN) för luftanalyser.

> Ta en titt på vårt utbud av standardkompatibla metoder här!

Luftkvalitet: det flesta städer misslyckas med att följa WHO’s riktlinjer

Luftkvaliteten är undermålig i de flesta av världens städer

Den goda nyheten är att fler och fler städer förstår betydelsen av en hög luftkvalitet och har också ökat antalet luftkontroller. Den dåliga nyheten är att de flesta stora städer överskrider de tröskelvärdena för hälsovådliga luftföroreningar, som finns definierade i “WHO Air quality guidelines.“

Med MARGA-systemet, så erbjuder Metrohm ett halvkontinuerligt övervakningssystem för luftföroreningar: partikelmassa (PM), kväve, dioxid (NO2), och svaveldioxid (SO2).


> Lär dig mer om MARGA!

Sackaridspårämnen från provtagning i luftfilter

Filtermetoder för analys av partiklar i luft (particulate matter) enligt DIN EN 12341.

Partiklar i luft samlas på filter. Efter filterextraktion så analyseras extraktet i en jonkromatograf (IC) och/eller med voltametri (VA).


Sackaridspårämnen indikerar förbränning av biomassa och biogena processer

Anhydrosockerarterna levoglucosan, mannosan, och galactosan produceras när cellulosa och hemicellulosa förbränns. De förekommer som spårämnen i förbränningen av biomassa. Sockeralkoholerna arbitol och mannitol förekommer istället som spårämnen i biogena processer (mannitol från svampsporer till exempel). Koncentrationsprofilerna för dessa spårämnen i atmosfäriska aerosoler visar på fördelningen av dessa.

IC analyserar åtskilliga spårämnen i en enda körning

Spårämnen ned till ng/m3–nivåer kan bestämmas efter separation med jonkromatografi och detektion med Pulsed Amperometric Detection (PAD). Metoden kräver ingen derivatisering och kan enkelt automatiseras. Idealiskt för rutinanalyser och där provserierna är stora

Halvkontinuerlig analys av joner i aerosoler med PILS-IC and PILS-IC-VA

Kontinuerlig, mer exakt och ingen manuell provpreparering: PILS

Med en provtagare för partiklar i vätskor, PILS, så underlättas kontinuerlig provtagning. Beroende på vilket analysinstrument som ska kopplas till, så är halvkontinuerliga mätningar möjliga var 15:e minut (IC) och var 30:e minut (VA). Förändringarna i aerosolsammansättningen ges utrymme till att korreleras med meteorologiska data. Med den här provtagaren är jobbet med en komplicerad, manuell och därmed felbenägen provpreparering borta liksom krånglet med lagring av prover.

Provtagare för partiklar i vätskor (PILS)

I provtagaren för partiklar i vätskor (PILS) så möter jonerna i aerosolerna en supermättad fas med vattenånga. De växer till droppar och transporteras kontinuerligt till analysinstrumentet (S).

Kadmium, bly, zink, koppar, nickel, kobolt i aerosoler med PILS-VA

kopplingen PILS till 797 VA Computrace gör halvkontinuerlig bestämning av flera tungmetaller möjlig (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Co). Även de minsta förändringarna i den kemiska sammansättningen kommer att plockas upp tack vare den höga upplösningen i systemet.

Parallellkoppling med jonkromatografi och voltametri

Partiklar förs in via provtagaren PILS-IC-VA, och transporteras vidare i tre strömmar dels till en två-kanalig jonkromatograf för anjon- och katjonsbestämning,  dels till ett voltametriskt mätställ för bestämning av tungmetalljoner. 
Air measurements
PILS kopplad till VA

Halvkontinuerlig voltametrisk koncentrationsbestämning av tungmetaller
(Cd, Pb, and Cu) i luft. Koncentrationen av metaller ökar stadigt i luften i flera dagar, för att sedan minska när det börjar regna.

PILS
PILS kopplad till IC och VA

Halvkontinuerlig IC-analys för anjoner och katjoner (undre) samt VA-analys för tungmetaller (övre) i luftprover tagna i Herisau, Schweiz. En luftförorening simulerades med hjälp av ett tomtebloss som först sänktes ner i en lösning med tungmetallsalter och därefter fick brinna


För nedladdning

Fler applikationer och produkter

Samtidig övervakning av gaser och aerosoler – MARGA

Förutom joner i aerosoler så kan MARGA (Monitor for AeRosols & Gases in Ambient Air), analysera sammansättningen av den vattenlösliga gasfasen. Ett MARGA-system lämnar exakta resultat en gång per timme. Eftersom systemet kan arbeta i dagar utan avbrott och utan att nya lösningar behöver tillsättas så är MARGA idealiskt för fältarbete i avlägsna regioner

Application Finder MARGA produktinformation Process Analytics Applications

Från växthusgas till en kolkälla

Att reducera koncentrationen CO2 i atmosfären är ett världsomspännande mål.
Ett närmande mot det målet, som ser mycket lovande ut, är att använda CO2 som råmaterialkälla för att syntetisera material till bränslen och kemikalier. Principen är en vanlig omvänd förbränning, liknande den som sker i fotosyntesmodellen. I den processen så reduceras med CO2 med elektrisk likström, i närvaro av flera katalysatorer, för att producera reaktiv kolmonoxid eller metanol. PGSTAT 302N potentiostat/galvanostat gör det möjligt att spåra reaktionen som äger rum på katalysatorns yta och med det erbjuda ett nödvändigt verktyg för att dra största möjliga nytta av katalysatorerna

Application Finder

Vitsord: Institute Marine Meteorology

"Vi har valt MARGA för att det är det främsta systemet när det gäller automatisk dataöverföring såväl som beräkning och lagring av data. Närhelst vi får problem så blir vi snabbt avhjälpta. Metrohm’s service är både professionell och snabb"

Institutet för tropisk och marin meteorologi i södra Kina studerar aerosolers och gasers påverkan på klimatet och luftkvaliteten vid pärlflodens delta. De använder MARGA-systemet från Metrohm Applikon