Jord

Regelefterlevnad

Ett flertal standardkompatibla metoder för analys av jord

Pedosfären (jordskorpans yttre skikt) är ett mycket komplext gränsskikt där flera andra områden samverkar. Jordens beståndsdelar är svåra att få tillgång till varför provpreparering blir avgörande för slutresultatet. Våra metoder och instrument möter flera internationella standarder. 


> Här får du en överblick!

Internationella jordåret 2015

Ökad medvetenhet om jordens betydelse

FAO (Food and Agriculture Organization) har utlyst 2015 till internationella jordåret. Metrohm vill naturligtvis också öka medvetenheten om jordens betydelse och har med anledning av detta publicerat en artikel som berör jordanalyser.

För nedladdning

pH-värde i jord (ISO 10390) och elektrisk konduktivitet (ISO 11265)

pH-värde i jord: den vanligaste analysen av jord

pH-värdet i jord är det karaktäristiska värdet av vad som är känt som «jordreaktion» och klassificerar jorden som sur eller alkalisk. Näringstillförsel och mikrobiell aktivitet är i högsta grad beroende av jordens pH-värde. Bestämningen är okomplicerade och följer ISO 10390.

Konduktivitet: indikerar mängden lösta salter

Konduktivitet i jord ger upplysningar om vattnets förmåga att mobilisera mineralsubstanser i jorden. ISO 11265 beskriver provpreparering av slam och analysen i sig.


> Överblick a viktiga jordparametrar

För nedladdning

Kromat(VI) och standarjoner i jordprover

IC underlättar kromatdetektion ner till μg/L-nivåer

Med jonkromatografi så kan kromat i jorden detekteras ned till μg/L-nivåer. Den relativt stora, hexavalenta anjonen kromat separeras från andra anjoner med en jonbyteskolonn och omvandlas därefter i en postkolonnreaktion med en 1,5-difenylcarbazid-lösning och bildar ett rödviolett komplex som analyseras vid 540 nm med en UV/VIS-detektor.

Kromatogram med kromattoppar från ett upparbetat jordprov. Analysen omfattar postkolonnreaktion med efterföljande UV-detektionAlkalin upplösning enligt EPA 3060A or ISO EN 15192

Provpreparering av jordprover är en utmanande uppgift. Det är av största vikt att extraktionslösningen verkligen frisätter kromat från provet utan att förändra oxidationstalet för kromat. För de flesta jordprover så rekommenderas alkalisk upplösning enligt EPA 3060A or ISO EN 15192. Filtrering kan också automatiseras med en in-line ultrafiltreringscell.

Soil anions
Jordbrukets tillämpningar kräver anjons- katjonsbestämning

Näringsinnehållet i jordprover är avgörande för växternas tillväxt, och kunskapen om detta är utslagsgivande för användningen av dessa. Koncentrationen av makronäringsämnena (kväve, fosfor, kalium, kalk, magnesium och svavel) kan bestämmas i två jonkromatografi-metoder.

Kromatogram med kromattoppar från ett upparbetat jordprov. 

För nedladdning

Flera applikationer

Elektroefterbehandling av kontaminerad jord

In-situ-metoder, när kontaminerad jord behandlas utan att ha grävts upp, är högaktuella metoder. En mycket lovande metod är elektroefterbehandling. Ett antal elektroder installeras i markkroppen. I närvaro av det elektriska fältet så kan en elektrokinetisk överföring samt en redoxprocess äga rum. Autolab-instrumenten spårar upp redoxreaktioner, det vill säga den reduktion av tungmetaller som sker i markkroppen.

Application Finder