Standardkompatibla metoder för jordanalys

Parameter Standard Matris Metod
pH-värde ISO 10390 Jord pH-mätning
Konduktivitet ISO 11265 Jord Konduktivitetsmätning
Totalt organiskt kol (TOC)
Jord Titrering
Cyanid ISO 11262 Jord Kontinuerlig flödesanalys
Anjoner, t.ex. F-, Cl- Jord Titrering
Anjoner EPA 9056A Fast avfall Jonkromatografi
Perklorat EPA 6860 Jord
Fast avfall
Ion chromatography
Krom(VI) ISO 15192
DIN EN 15192
EPA 3060A
EPA 7199
Jord Jonkromatografi
Anjoner och katjoner Jord Jonkromatografi
Spårelement ISO 11466
ISO 19730
Jord Voltametri
Organiska fosfor-bekämpningsmedelsrester AOAC 970.53 Jord Voltametri