Bränslen - paraffiner, aromater, naphtener, olefiner

Syratal i petroleumprodukter enligt ASTM8045


ASTM D8045 och som släpptes 2016, beskriver bestämningen av syratalet i råolja och petroleumprodukter med termometrisk titrering. Denna metod erbjuder en mängd olika fördelar jämfört med potentiometrisk titrering:

  • Analys ger en väldefinierad ändpunkt, vilket avsevärt förbättrar reproducerbarheten av resultaten. 
  • Analyserna går snabbare att utföra
  • Underhåll av sensorn behövs inte

> Lär mer om termometrisk titrering och om ASTM D8045

I takt med internationella normer

Vikten av fossila bränslen återspeglas av det stora antalet normer för dem. Metrohm som en ledande tillverkare av analytiska instrument erbjuder långvarigt applikationskunnande för kvalitetskontroll av fossila bränslen.
Här hittar du en översikt över relevanta standarder

Syra- och bastal – Viktiga kvalitetsparametrar

På samma sätt som bastalet (BN) är en summaparameter för alkaliska föreningar, är syratalet (AN) ett mått för sura föreningar. Båda parametrar är avgörande för att säkerställa kvaliteten på oljan.

Potentiometrisk titrering

Dessa två parametrar kan bestämmas med icke-vattenbaserad syra-bastitrering med potentiometrisk, fotometrisk, termometrisk eller konduktometrisk slutpunktstitrering.

Ladda ner

Potentiometrisk titrering

Båda parametrar bestäms med potentiometrisk titrering i icke-vattenbaserade lösningsmedel eller lösningmedelsblandningar. Flera olika standarder finns för analys av båda parametrarna exempelvis ASTM D664 (syratal), EN 12634 (syratal), ASTM D4739 (bastal), ISO 37771 (bastal). Dessa titrimetriska bestämningar kan automatiseras fullt ut – allt från tillsats av lösningsmedel till rengöring av elektroden. Oljeprover kan till och med vägas in helt automatiskt innan titreringen startar. Något som garanterar fullständig spårbarhet.

Lär mer om effektiva syratalsanalyser enligt ASTM D664

Lär mer om helt igenom automatiserade system inklusive invägning av prov

Fotometrisk titrering

Syratal och bastal kan också bestämmas genom fotometrisk titrering med färgindikering av ekvivalenspunkten enligt ASTM D 974 eller ISO 6618. För denna applikation erbjuder Metrohm den 100% lösningsmedelsbeständiga Optrode med möjlighet att automatisera fotometrisk titrering.Relaterade produkter

Snabb termometrisk titrering

Elektrodunderhåll är inte ett problem när du använder termometrisk titrering. Förorenings- och matrisinfluenser försämrar inte sensorn. Det fungerar även utan rehydrering. I jämförelse med potentiometrisk titrering är termometrisk titrering ungefär tre gånger snabbare och kan vara helt automatiserad. Såsom visas i TAN bestämning av titreringskurvan.

Lär mer om termometrisk titrering (enligt ASTM D8045

Lär mer om Titrotherm – instrument för termometrisk titrering

Solvotrode easyClean: en kombinerad pH glaselektrod som lätt kan rengöras även vid stark förorening.

Optrode: Sensor för titrering med fotometriskt ändpunktserkännande.

För nedladdning

Vattenbestämning i petroleumprodukter

Vatten förekommer som förorening i praktiskt taget alla petroleumprodukter.

Det minskar smörjmedelsegenskaper, främjar mikrobiell nedbrytning av oljan, leder till slambildning i tanken, och främjar korrosion.

Därför är det mycket viktigt att känna till vattenhalten i oljeprodukter. Karl Fischer (KF) titrering, på grund av dess utmärkta reproducerbarhet och noggrannhet samt dess användarvänlighet, rankas bland de viktigaste vattenbestämningsmetoderna och figurerar därmed i många internationella standarder. På grund av den låga vattenhalten i oljeprodukter, brukar KF coulometri tillämpas.

För nedladdning

Water in liquid butane as per ASTM D7995

ASTM har släppt en ny norm 2019 beträffande mätning av vatten i flytande butan med en gasprovtagare och coulometrisk Karl Fischer-titrering.

875 KF Gas Analyzer är ett av instrumenten som helt uppfyller kraven i normen. Vatten i butan eller propan kan orsaka korrosionsproblem. Andra störningar kan också uppstå, t.ex. isiga ventiler. Dessa problem kan undvikas aktivt genom noggrann övervakning av vatteninnehållet i flytande gas.

Lär mer om 875 KF Gasanalysator

Halogen och svavel i bränslen med förbränningsjonkromatografi (CIC)

Negativa effekter av halogen- och svavelhaltiga bränslen

Förbränningen av svavelhaltiga bränslen leder till utsläpp av luftförorenande svaveloxider i atmosfären. Dessutom kan höga svavelkoncentrationer påverka motorns prestanda negativt. Likaså måste förekomsten av korrosiva halogener minimeras, särskilt med avseende på raffineringsprocessen.

Förbrännings IC

Förbrännings IC är en helt automatiserad metod för för pyrohydrolysbestämning av individuell halogen och svavel i en mängd petroprodukter, oavsett om de är i flytande, fast eller gasform. CIC utmärker sig vad det gäller provkapacitet, mätområde och precision samt noggrannhet.

Bilden ovan visar Combustion IC-metoden. De gasformiga förbränningsprodukter som kommer ut ur ugnen matas in i en oxiderande absorptionslösning och detekteras som sulfat och halogenid genom efterföljande jonkromatografi.

För nedladdning

NIRS för att optimera blandnings- och raffinaderiprocesser

Okomplicerad blandningsprocess med NIRS

Under blandningsprocessen blandas olika fraktioner av råoljedestillatet samman för att slutligen resultera i högklassiga diesel- eller bensinkvaliteter, färdiga för användning. Bäst ekonomi får när processen utförs på system som fungerar online och som kan automatiseras. Slutpunkten av blandningsprocessen har uppnåtts när de nödvändiga bränslespecifikationerna uppnås. Nyckelegenskaper som anger utvecklingen i blandningsprocessen är cetantalet för dieselblandningar och något av oktantalen för bensinblandningar. NIRS sensorer placerade direkt i processen, gör det möjligt att styra hela processen och säkerställa en hög kvalitet på slutprodukten . Ytterligare parametrar kan övervakas parallellt.


Det krävs en rad komplexa processer för att förfina råolja och naturgas i olika petrokemiska produkter; destillation, krackning, avsvavling och reformering. Alla dessa processer styrs av nära infraröd spektroskopi (NIRS) – oavsett om det handlar om att bestämma egenskaper hos eller sammansättning av petroleumprodukter .

> Lär mer

Processbilden (bilden till vänster) visar hur styrparametrarna oktantal (RON) och ångtryck enligt Reid bestäms under blandningsprocessen av bensin med hjälp av NIRS. Båda parametrar kan spåras samtidigt via live view på kontrollpanelen (den svart/gröna delen mellan de två trendkurvorna).Läs mer om applikationer för processanalyser

För nedladdning

Flera applikationer

Korrosion

I petrokemi- och biobränsleindustrin är korrosion ett vanligt problem som hotar människa och maskin och som genererar betydande produktionskostnader. Det har rapporterats att enbart i USA står pipelinekorrosion för över 20 miljoner US dollars per år. Metrohm Autolab erbjuder ett komplett produktprogram för att undersöka korrosionsegenskaper hos material, både för ren och tillämpad forskning.

Application Finder

Vitsord: CEPSA Research Center

"I över 30 år har våra laboratorier haft Metrohmutrustning, såsom titratorer att mäta tensider i tvättmedel och bromnummer i olefiner samt oxidationsstabilitet for FAMES och dieselolja. De är alla mycket användbara och tillförlitliga utrustningar."

Cepsa är ett spanskt energibolag verksamt inom olje- och gassektorn. De använder många Metrohminstrument för karakterisering av oljor och bränslen.