Utökat användningsområde för IC – kombinerad teknik

Hyphenated techniques

Genom att koppla ihop Metrohms jonkromatograf med sofistikerade provtagningssystem (t.ex PILS, MARGA och CIC) och/eller avancerade detektionssystem (IC-MS, IC-ICP/MS) får en jonkromatograf ett mycket större tillämpningsområde. 

En annan möjlighet är att kombinera Metrohms jonkromatografi med kompletterande teknik, t.ex titrering och voltammetri; TitrIC och VoltIC. Detta gör det möjligt att få svar på flera parametrar från samma system samtidigt.  

Förbränningsjonkromatografi

Pyrohydrolyskromatografi, Combustion Ion Chromatography även kallat CIC, utökar området för jonkromatografi till att passa alla typer av brännbara prover.

I CIC så bryts provet genom pyrohydrolys i en ugn på ca 1000 grader. De resulterande gaserna får passera genom en absorbtionsvätska innan de automatiskt fortsätter in i Metrohms jonkromatograf där de injiceras och analyseras.

CIC är den metod man föredrar att använda till analys av halogener och svavel i matriser som är allt ifrån hårda till viskösa som i vätskor och gaser.

 • Metoden är helt automatisk
 • Överlägen de gamla manuella metoderna både vad gäller att spara tid som att få bättre resultat
 • Kvalitativ och kvantitativ koncentration på varje halid för sig

CIC uppfyller följande officiella standarder

 • ASTM D7359-08 Standardprovningsmetod för total fluor, klor och svavel i aromatiska kolväten och deras blandningar genom oxidativ pyrohydrolytisk förbränning följt av jonkromatografi-detektion (förbränningskon-kromatografi, CIC)
 • UOP991-11 Klorid, fluor och bromid i flytande organiska ämnen genom förbränningsjonkromatografi (CIC)
 • ASTM D5987-96 (2007) Standardprovningsmetod för totalt fluor i kol och koks genom pyrohydrolytisk extraktion och jonselektiv mätning eller med jonkromatografi
 • ASTM WK 24757 Arbetsobjekt för F, Cl, S i LPG
 • ASTM D7994-17 Standardprovningsmetod för totalt fluor, klor och svavel i flytande petroleumgas (LPG) genom oxidativ pyrohydrolytisk förbränning följt av jonkromatografi-detektion (förbränningskon-kromatografi-CIC)

Beprövade applikationer för CIC

 • Miljörelevanta ämnen (olja, plastavfall, glas, aktivt kol, ...)
 • Elektroniska komponenter (kretskort, harts, kablar, isolering, ...)
 • Bränslen (bensin, fotogen, råolja, eldningsolja, kol, butan, propan, naturgas, katalysatorer, ...)
 • Plaster (polymerer, såsom polyeten, polypropen, ...)
 • Färgämnen (pigment, målarfärger, ...)
 • Farmaceutiska produkter (råämnen, halvfabrikat, färdiga produkter, ...)
 • Livsmedel (oljor, kryddor, smakämnen och doftämnen, ...)

Ladda ner

Luftmätningar

Luftföroreningar är en bieffekt av snabb industrialisering och har blivit ett utbrett fenomen.

I kombination med sofistikerade provtagningssystem, är Metrohms jonkromatografer ett mycket lämpligt verktyg för omfattande övervakning av kritiska föroreningsparametrar i luften.

24/7 luftövervakning med MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases) är en dedikerad lösning för online-övervakning av omgivande luft.


MARGA samlar den joniska lasten (anjoner och katjoner) från aerosolbehållaren och gasfraktionen av en definierad volym av omgivande luft, bringar den i lösning, och sprutar in det i en tvåkanalig jonkromatograf för efterföljande analys. Läs mer om MARGA här.

PILS – Particle Into Liquid Sampler


Particle Into Liquid Sampler, eller förkortat PILS, överför aerosoler från en definierad volym av luften till vattenfasen.


PILS kan kopplas ihop med Metrohms jonkromatograf för flerparameteranalys av aerosoler. Läs mer om detta provtagningssystem här

Kombinerade mätningar för mer omfattande jonanalys

Omfattande analys av joniska komponenter i vatten kan kräva direktmätning, titrering, jonkromatografi och voltammetri. Kombinera dessa tekniker i ett enda analyssystem för att bestämma hela jonområdet från ett prov.


TitrIC flex – multiparameteranalys genom att kombinera titrering och jonkromatografi

Fördelarna med TitrIC i korthet:

 • Unik kombination av titrering, direktmätning och jonkromatografi
 • Titrering och jonkromatografi utförs parallellt
 • Alla resultat i en gemensam databas, i en delad rapport
 • En provväxlare för tre analystekniker
 • Titrering och jonkromatografi appliceras självständigt eller i kombination
 • Expanderbar, modulär OMNIS-provrobot för ökad provgenomströmning


TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Direktmätning av temperatur, konduktivitet och pH-värde
 • Titrimetrisk bestämning av p- och m-värdena, kalcium och magnesium
 • Samtidig anjonbestämning genom jonkromatografi (efter ultrafiltrering)

Lär mer om TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Direktmätning av temperatur, konduktivitet och pH-värde
 • Titrimetrisk bestämning av p- och m-värden
 • Samtidig bestämning av anjoner och katjoner (inklusive kalcium och magnesium) genom jonkromatografi efter ultrafiltrering 
 • Automatisk beräkning av jonbalans

Lär mer om TitrIC flex II

Ladda ner

VoltIC Professional – kombinerad jonkromatografi och voltammetri

VoltIC Professional kombinerar jonkromatografi och voltammetri i ett enda, kraftfullt system för jonspåranalys.


Läs mer om VoltIC Professional här.

Ladda ner

IC/MS and IC-ICP/MS – koppla jonkromatografi med masspektrometri

Du kan utvidga omfattningen av vad jonkromatografi kan göra genom att koppla det med en masspektrometer (IC-MS) eller en induktivt kopplad plasma masspektrometer (IC-ICP / MS). Som ett resultat kommer du dra nytta av en ökad känslighet och selektivitet. Och detta gör att du kan utföra bestäm för vilka maximal tillförlitlighet är ett måste, till exempel övervakning av giftiga föroreningar (t.ex. haloacetic syror) i dricksvatten.

Förutom ger kvantitativa data, dessa tekniker ger också kvalitativ information om provet.
IC/MS system