Omfattande alternativ för detektion

IC Detection

Beroende på program, är du fri att välja detektionsmetod med ditt Metrohm IC-system.

Detta hjälper dig att lösa även de mest utmanande analytiska uppgifter. Du kan även koppla flera detektorer i serien, om så krävs av applikationen. Dessutom kan Metrohms jonkromatografer också integreras med MS och ICP/MS-detektorer av praktiskt taget alla märken.

Vare sig det är konduktivitetsdetektion, UV/VIS-detektion, eller amperometrisk detektering - varje detekteringsmetod har sina speciella fördelar avseende selektivitet och känslighet.

Konduktivitetsdetektion - standarddetektionsmetoden i jonkromatografi

Konduktivitetsdetektion är standarddetektionsmetoden i jonkromatografi.
Metoden används för att detektera ett brett spektrum av analyter –  från anjoner till katjoner till aminer. Metrohm's konduktivitetsdetektor påvisar alla joniska komponenter, vilket gör den mest använda detektorn.UV/VIS-detektion - kvantifiering av UV-aktiva substanser

UV / VIS-detektion möjliggör enkel kvantifiering av ämnen som absorberar ljus i det ultravioletta eller synliga området.

Analyter bestäms typiskt i UV / VIS-detektionsintervallet från kväve- och svavelföreningar till halogener, organiska ämnen och andra.

Kombinerat med efterkolonnreaktioner, gör UV/VIS-detektion det möjligt att detektera ett antal joner, såsom kromat, bromat, och övergångsmetaller, i mycket låga koncentrationer.

Amperometrisk detektering - analysera elektroaktiva föreningar

Amperormetrisk detektion är ett alternativ till konduktivitet och UV/VIS-detektion.

Det används främst för att bestämma elektroaktiva, dvs, oxiderbara eller reducerbara, föreningar.

Typiska tillämpningar av amperometrisk detektion är socker och sockeralkoholer av alla slag samt många anjoner (t.ex., cyanid, sulfid, jodid, bromid), katjoner (t.ex., aminer, aromatiska aminosyror), och organiska substanser, såsom fenoler, katekolaminer, vitaminer ...