Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) för utmanande provmatriser

Metrohm Inline Provberedning (MISP) sätter stopp för manuell provberedning när du arbetar med jonkromatografi.

MISP är metoder som utvecklats av Metrohm som ger till möjlighet till att helt automatisera beredningen, av även de mest utmanande prover.

Du kommer inte bara att öka provkapaciteten, även noggrannheten och reproducerbarheten i analyser och resultat kommer att förbättras.
MISP with operator

Utmärkande egenskaper

 • Helt automatiserad Inline Provberedning för flytande, trögflytande, fasta och gasformiga prover
 • Förlänger livslängden på analyskolonnen
 • Drar ner tiden per analys betydligt
 • Eliminerar manuella steg: bättre reproducerbarhet, mindre risk för förorening
 • Förbättrar precision och noggrannhet av resultat
 • Möjliggör ultraspårämnesanalysers

940 Professional IC Vario systems (65)

Enkel borttagning av partiklar - Metrohm Inline Ultrafiltrering

Metrohm Inline Ultrafiltrering – glöm allt som har med sprutfilter att göra

Metrohm Inline Ultrafiltrering kombinerar provinjektion med filtrering och tar bort alla partiklar från provet. Som ett resultat av detta skyddas analyskolonnen från föroreningar och dess livslängd ökas avsevärt.

 • Helt igenom automatisk filtrering (0.2 μm) av proverna när de injiceras.
 • Fler än 100 prover med ett filter, eftersom överföring från prov till prov är försumbart liten (<0,1%)
 • En kostnadsbesparande lösning för rutinanalyser

Ladda ner

Enkel borttagning av partiklar, oljor och kolloider - Metrohm Inline Dialys

Metrohm Inline Dialys avlägsnar inte bara partiklar från provet som skall analyseras utan även från oljedroppar och kolloider.

Emulsioner, prover som innehåller fett och proteiner (t.ex. mejeriprodukter), kroppsvätskor och starkt förorenat avloppsvatten analyseras säkert utan att skada kolonnen eller suppressorn.

Metrohm Inline Spädning – lämna pipetten i lådan!

Med spädning inline är allt du behöver göra att placera dina prover i provstället. 

Systemet ordnar med automatisk spädning av provet som är avhängig en fördefinierad koncentration eller en automatiskt beräknad optimal spädningsfaktor. Dina resultat är alltid tillförlitliga, eftersom de håller sig inom kalibreringsområdet.

 • Automatisk spädning av provet när det injiceras.
 • Unikt spädningssystem som bygger på systemets logiska beslut för analyser med optimal spädningsfaktor.
 • Noggranna och pålitliga resultat oberoende av den begynnande provkoncentrationen

Downloads

Anpassa injektionsvolymen - Metrohms intelligenta partiella loop-teknik 

Metrohm intelligent Partial Loop Injection justerar automatiskt injektionsvolymen till koncentrationen i provet.

Denna teknik ser också till att resultaten alltid ligger inom kalibreringsområdet.

Minimerar provvolymerna – Metrohms intelligenta pick-up injektion

Metrohms Intelligenta Pick-up injektion (MiPuT) är idealiskt för provvolymer så små som bara några mikroliter.

Inget av provet går till spillo och endast ett minimum av provet behövs till varje injektion.


Från icke-polära organiska faser till vatten – Metrohm Inline Extration

Metrohms inbyggda extraktion överför vattenlösliga komponenter från en icke-polär organisk fas till en vattenfas för att sedan injiceras (efter inbyggd dialys).

Analys av katjoner är exempel på ett användningsområde.
ProfIC Vario 7 An

Eliminera oladdad matris – Metrohm Inline Matrix Elimination

Metrohms inbyggda matriseliminering gör det möjligt att separera jonerna från en oladdad matris utan att behöva göra det manuellt med engångs-prepareringsfilter på en provspruta.

Jonanalys i organiska lösningsmedel är exempel på ett användningsområde.


För spårämnesanalys ned till ng/L – Metrohms inbyggda uppkoncentration

Metrohm Inline Preconcentration använder en förkoncentreringskolonn i stället för en provloop. En definierad volym av provet får passera genom förkoncentreringskolonnen, de relevanta jonerna hålls kvar och de ackumulerade jonerna elueras på kolonnen och separeras. 

Metrohm Inline förkoncentrering är idealisk för spåranalys ner till ng/L koncentrationsområdet.

Kalibrering för ultraspårämnesanalyser – Metrohm Inline Calibration

Med Metrohm Inline Calibration kan du kalibrera standarder med koncentrationer i ng/L-intervall genom att använda en enda standardlösning i µg/L-nivå. Detta möjliggör exakta och tillförlitliga mätningar ned till ensiffriga ng/L-intervall.

Att få pH rätt – Metrohm Inline Neutralization

Metrohms inbyggda neutralisering justerar pH på proverna för att motverka att interferenser mellan jonerna. När det används tillsammans med inbyggd uppkoncentration så är det möjligt att analysera jonerna i extremt låga halter. Att justera pH på proverna förlänger också livslängden för kolonnen.

Provpreparering inline för aerosoler – Particle into Liquid Sampler (PILS)

PILS är en provberedningsmodul som samlar aerosolpartiklar från en luftström och för över dem till en vattenfas.

Därefter kan den vattenlösliga fraktionen (anjoner och katjoner) analyseras genom tvåkanalig jonkromatografi. Läs mer om PILS och luftövervakning 

här!

Provpreparering för gasformiga prover – Monitor for Aerosols and Gases (MARGA)

Förutom att Marga samlar upp och mäter alla små partiklar som är finfördelade i luften så kan den även beräkna den totala jonbelastningen genom att parallellt kvantifiera såväl anjoner och katjoner mha jonkromatografi.

MARGA är konstruerad för kontinuerlig, obevakad drift på fältet. Läs mer om MARGA här.

Förbereda brännbara prover genom pyrohydrolys – Combustion Ion Chromatography (CIC)

I CIC, upplöses prover genom pyrohydrolys i en ugnsenhet. De resulterande gasformiga föreningarna förs in i absorptionslösningen, som överförs till en Metrohm jonkromatograf för injektion och efterföljande analys.

CIC är den bästa metoden för att deterministiskt bryta olika halogener och svavel i matriser som sträcker sig från fasta till viskös, vätska och gasformiga prover.

Läs mer om CIC här.

Provpreparering för fasta ämnen inline – Okomplicerat med 815 Robotic Soliprep for LC

815 Robotic Soliprep homogeniserar, extraherar, späder och filtrerar fasta prover för efterföljande analys med jonkromatografi eller HPLC om så krävs.

För nedladdning