Provberedning för KF Ti-Touch och KF Titrino plus titratorer

Metrohm erbjuder en rad tekniker för att förbereda dina prover för vattenhaltsbestämning med Karl Fischer titrering:

  • ugnsmetod,
  • azeotropisk destillation,
  • och homogenisering.
Dessa metoder hjälper dig att bestämma vattenhalten i prover som inte kan analyseras direkt.
Thermal sample preparation, azeotropic distillation, and homogenization for volumetric and coulometric Karl Fischer titration

Utmärkande egenskaper

  • Är dina prover svårupplösta? Använd ugnsmetoden.
  • Svårt att extrahera vattnet från ditt prov? Använd KF Evaporator.
  • Vill du öka din produktivitet? Automatisera provberedningen med 885 Compact Oven Sample Changer.

  • Är dina prover fasta? Använd en homogenisator.

Ugnsmetoden

Ugnsmetoden innebär uppvärmning av prover och överföring av det förångade vattnet till titrercellen medelst en torr bärargas. Denna metod kan vara en lösning för:

  • prover som endast frisläpper vatten vid höga temperaturer,
  • prover som är svårupplösta, eller
  • prover som reagerar med KF-reagenset.

Och det blir bättre: med denna metod, kommer inte provet inte i kontakt med KF-reagenset, dvs, elektroden och titrercellen förorenas inte, och överförings- och minneseffekter utesluts.

Metrohm erbjuder 860 KF Thermoprep för ugnsmetoden. Om du vill ta din produktivitet ett steg längre, kan du ocksåautomatisera provberedning och analys med 885 Compact Oven Sample Changer.

Enkel lösning för svåra prov: KF Evaporator

Om enkel avdunstning är inte ett alternativ, till exempel för analys av råolja, tjära, terpentin, harts, eller terpener, då du kan använda KF Evaporator.

Detta instrument tillämpar principen om azeotropdestillation, vilket betyder att lösningsmedel tillsätts till provet och blandningen upphettas. Vattnet avdunstar med detta lösningsmedel, och blandningen överförs till titrercellen och analyseras.
Som en extra fördel förorenas inte titrercellen och elektroden och sekundära reaktioner exkluderas, eftersom endast vattnet når titrercellen.

Fasta prover, robust homogenisator

Om du har att göra med fasta prover, lita på Polytron homogenisator av hög kvalitet.

Polytron låter dig homogenisera dina prover noggrant och tillförlitligt.

För nedladdning