Biodiesel Rancimat

893 Professional Biodiesel Rancimat bestämmer oxidationsstabilitet i biodiesel (fettsyrametylestrar, FAME) och i biodieselblandningar.

Rancimaten påskyndar åldrandet i provet genom att tillföra en ökad temperatur samt en kontinuerlig ström av luft till provet. Den tid som förflyter tills oxidationen äger rum mäts och är lika med induktionstiden eller oxidationsstabiliteten index (OSI).

Metoden överensstämmer med nationella och internationella standarder. En modern och användarvänlig programvara, StabNet gör metoden enkel att utföra.
893 Professional Biodiesel Rancimat

Utmärkande egenskaper

  • Överensstämmer med standarder som EN 14112, 15751 and EN 16568
  • Användarvänlig programvara, StabNet för instrumentstyrning, resultatutvärdering och datahantering
  • Samtidig analys av upp till åtta prover
  • Instrumentets färgskärm ger statusöversikt över alla mätningslägen
  • Varje provposition kan startas separat och direkt via instrumentet

Kvalitetssäkring av biodiesel och biodieselblandningar

Fettsyrametylestrar oxideras långsamt genom atmosfäriskt syre. Oxidationsprodukterna som bildas kan orsaka skador på förbränningsmotorer.

Oxidationsstabiliteten är därför ett viktigt kvalitetskriterium för FAME. Med Biodiesel Rancimat kan du mäta oxidationsstabilitet av FAME och deras blandningar med diesel. Rancimaten kan också användas för att undersöka effekten av tillsatta antioxidanter.

> Läs mer om hur oxidationsstabilitet mäta här


Bestämningar i enlighet med nationella och internationella standarder

Olika standarder beskriver oxidationsstabilitetstester med Biodiesel Rancimat, inklusive de som anges nedan.

  • EN 14112 “Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) – Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)”
  • EN 15751 “Automotive fuels – Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method”
  • EN 16568: “Automotive fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) fuel und blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C“

Datainsamling, utvärdering och arkivering med moderna programvaran StabNet

StabNet är kontrollnavet i Biodiesel Rancimat: alla instrumentfunktioner styrs via programvaran med PC.

Med samma programvara utvärderas dina resultat, alla bestämningar arkiveras i egen databas, och mycket, mycket mer.

> Läs mer om StabNet här


Biodiesel Rancimat – gör flera saker samtidigt

Biodiesel Rancimat har åtta mätpositioner, fyra var i två separata värmeblock. 

Eftersom de är oberoende av varandra, kan olika temperaturer ställas in på värmeblocken, allt på samma gång. Varje enskild mätning startas individuellt - direkt via instrumentet – så snart provet är på plats.

Styr alla dina stabilitetsmätningar med en PC

Om du arbetar med stor provbelastning, kan du ansluta upp till fyra Biodiesel Rancimater till en enda dator.

Detta gör att du kan analysera upp till 32 prover på en gång, med hjälp av en enda dator.

Reaktionskärl i engångsmaterial – tidsbesparande, rent och prisvärt

Biodiesel Rancimat använder förmånligt prissatta engångsreaktionskärl.

Detta innebär att det inte finns något behov av tidsödande rengöring efter varje mätning. Förutom att spara tid och kostnader, så är reproducerbarheten av resultaten bättre eftersom överföringseffekter från tidigare mätningar förhindras

Den etablerade Rancimatmetoden

Rancimatmetoden är ett etablerat verktyg för bestämning av oxidationsstabilitet.

Metoden bygger på att accelerera åldrandet i provet genom att höja dess temperatur och låta en kontinuerlig ström av luft passera genom det. Luftflödet transporterar flyktiga oxidationsprodukter från provkärlet till ett kärl som innehåller destillerat vatten. Konduktiviteten i detta vatten mäts kontinuerligt. Konduktivitetsökningar i detta kärl sätts igång när oxidationsprodukterna bildas. En plötslig, kraftig ökning av konduktiviteten avslöjar sig med en inflexionspunkt i kurvan – vilket markerar induktionstiden som är ett mått på oxidationsstabilitet.

För nedladdning

Vi har använt Metrohm instrument i 20 år. [...] Metrohminstrument är mycket bra när det gäller tillförlitlighet och precision. Dessutom stödjer Metrohm oss med god efterservice.
Nakul Ketkeaw, vice VD för Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand