PVC Thermomat

895 Professional PVC Thermomat bestämmer termostabiliteten i polyvinylklorid (PVC) och andra klorinnehållande polymerer med hjälp av dehydrokloreringtestet (DHC).

Proverna utsätts för förhöjda temperaturer i PVC Thermomat och stabilitetstiden mäts - den tid som det tar tills att gasformig väteklorid frigörs. Metoden överensstämmer med nationella och internationella standarder. metoden är enkel att utföra, inte minst tack vare den moderna, användarvänliga programvaran StabNet.
895 PVC Thermomat

Utmärkande egenskaper

  • Nyhet: Baseras på ISO 182, Part 3

  • Användarvänlig programvara, StabNet för instrumentstyrning, resultatutvärdering och datahantering
  • Samtidig analys av upp till åtta prover
  • Instrumentets färgskärm ger statusöversikt över alla mätningslägen
  • Varje provposition kan startas separat och direkt via instrumentet

PVC och PVC-baserade polymerer i alla stadier av bearbetning

När PVC genomgår termisk nedbrytning, frisätts väteklorid (HCl).

Termostabiliteten är ett viktigt kvalitetskriterium för PVC och andra klorinnehållande polymerer. Med PVC Thermomat, kan du mäta termostabiliteten hos sådana polymerer i alla stadier av bearbetning samt utvärdera effektiviteten av tillsatta stabilisatorer.

> Ta reda på hur PVC Thermomat bestämmer termostabiliteten här


I överensstämmelse med internationella standardarer

Metoden som har utvecklats för PVC Termomat grundar sig på den metod som beskrivs i ISO 182-3*-standarden.

*ISO 182 Del 3 "Plaster - Bestämning av tendensen hos föreningar och produkter, baserade på vinylklorid och -sampolymerer, att utveckla väteklorid och andra sura produkter vid förhöjda temperaturer - Del 3: konduktometrisk metod"Datainsamling, utvärdering och arkivering med moderna programvaran StabNet

StabNet är kontrollnavet för PVC Thermomat: alla instrumentfunktioner styrs med programvaran via PC.

Programvaran utvärderar också dina resultat, arkiverar alla bestämningar i egen databas, och mycket, mycket mer.

> Hitta mer information om StabNet

PVC Thermomat – gör flera saker samtidigt

PVC Thermomat har åtta mätpositioner, fyra var i två separata värmeblock.

Eftersom de är oberoende av varandra, kan olika temperaturer ställas in på värmeblocken, allt på samma gång. Varje enskild mätning startas individuellt - direkt via instrumentet – så snart provet är på plats.

Styr alla dina stabilitetsmätningar med en PC

Om du arbetar med stor provbelastning, kan du ansluta upp till fyra PVC Thermostater till en enda dator.

Detta gör att du kan analysera upp till 32 prover på en gång, med hjälp av en enda dator.

Reaktionskärl i engångsmaterial – tidsbesparande, rent och prisvärt

PVC Thermostat använder förmånligt prissatta engångsreaktionskärl.

Detta innebär att det inte finns något behov av tidsödande rengöring efter varje mätning. Förutom att spara tid och kostnader, så är reproducerbarheten av resultaten bättre eftersom överföringseffekter från tidigare mätningar förhindras.

Dehydrokloreringtestmetoden

Mätning av termostabiliteten av PVC och andra klorinnehållande polymerer med PVC Thermomat görs med dehydrokloreringtestet.

Metoden baseras på upphettning av provet för att inducera nedbrytningsprocessen som resulterar i frisättandet av gasformig HCl.

En kontinuerlig ström av kväve passerar genom provet och transporterar gasformig HCl från provkärlet till ett kärl med destillerat vatten vars konduktivitet mäts kontinuerligt.

Konduktivitetsökningarna i detta kärl sätts i gång när HCI uppträder. Tiden från början tills att en 50 ^ S/cm ökning uppnås kallas stabilitetstiden och är ett mått på termostabilitet.

För nedladdning