Provpreparering för VA: UV upplösning

Voltametri, som är en mycket specifik mätmetod, kan hantera höga saltkoncentrationer.

Organiska föroreningar i ett prov kan emellertid störa VA-spårämnesanalyser av tungmetaller. 909 UV Digester bryter snabbt och effektivt ner organiska molekyler genom UV-fotolys och gör det möjligt att utföra dessa analyser.
909 UV Digester with operator

Utmärkande egenskaper

  • Lämplig för transparenta prover med låga till medelmåttiga koncentrationer av organiska föroreningar
  • Helt igenom automatiserad analys av upp till 12 prover i samma körning
  • Liten risk för att provet ska kontamineras pga. de små mängder reagens som krävs.
  • Metoden rekommenderas av internationella standarder
  • Kontrollerad uppslutningstemperatur och tid

Uppslutning med hjälp av uv: Hur det fungerar

Efter att ha tillsatt en mindre mängd H2O2 till provet som radikalinitierare, bestrålas provet med UV-ljus med våglängder på 200-400 nm. Fria OH-radikaler produceras och startar en kedjereaktion genom att reagera spontant med de organiska molekylerna i provet.

I denna kedjereaktion, så bryts alla organiska molekyler ner till föreningar med låg molekylvikt som CO2, H2O, N2 eller NH3 och som inte interfererar med VA-analys.

Effektiv provpreparering – Rekommenderas i internationella standarder

För transparenta prover som uppvisar låg till medelhög organisk kontamination, t.ex. koldioxidkoncentrationer upp till ca 100 mg/L, är UV-uppslutning ett bra metodval. De standarder som rekommenderar provberedning med UV-fotolys är följande:


  • DIN 38406, Part 16: Determination of zinc, cadmium, lead, copper, thallium, nickel, cobalt by voltammetry
  • DIN 38406, Part 17: Determination of uranium – Method using adsorptive stripping voltammetry in surface water, raw water and drinking water

Helt igenom automatisk uppslutning

909 UV Digester sköter provprepareringen helt automatiskt.

Upp till 12 prover, arrangerade koncentriskt runt UV-lampan så att en likformig bestrålning uppnås och att proverna behandlas vid samma tidpunkt.

Fotolys under kontrollerade förhållanden

Efter att uppslutningstemperaturen och tiden har ställts in, ser 909 UV Digester till att dessa bibehålls: en Pt1000-temperatursensor mäter uppslutningstemperaturen i ett referensprov och en integrerad mikroprocessor styr uppslutningstemperaturen och koktiden.

Ingen provavdunstning eller förluster av flyktiga analyter

PTFE-proppar som placeras i kvartsprovkärl, de fungerar som kondensproppar och förebygger provavdunstning.

Detta innebär också att 909 UV Digester kan användas för provberedning vid analys av prover som innehåller kvicksilver, arsenik, eller selen som är flyktiga vid förhöjda temperaturer eller lätt bildar flyktiga föreningar.

Minimalt underhåll, luftkylning

UV-lampan är kärnan i 909 UV Digester och alstrar värme; värmen tas upp av en fläkt placerad i basen av instrumentet. Tillförsel av kylvatten är därför inte nödvändig pga. av denna luftkylning.

Enkel och säker drift

Våtsektionen och styrenheten i 909 UV Digester har integrerats i ett hölje.

Styrenheten står för driften av instrumentet och ger information via en display om den pågående uppslutningen. Användare skyddas från skadlig UV-strålning från en sköld som sitter monterad på instrumentet.

För nedladdning