Hava

Yönetmelikler ile uyumluluk

Soluduğumuz hava

Bir kişinin tüm yaşamı boyunca solunum sisteminden yaklaşık  300 000 m3 hava geçmekte ve bu esnada safsızlıklar direkt olarak ciğerlerimize ulaşabilmektedir. Hem dış hem de iç ortam havasının kalite kontrolünde uluslararası standartların önemli bir rolü bulunmaktadır. Metrohm enstrüman ve uygulamaları hava analizleri ile ilgili çeşitli uluslararası standartlar (örn., ISO, ASTM, DIN) ile tam uyumluluğa sahiptir.

> Standartlar ile uyumlu metodlar bölümümüzü inceleyin!

Hava kalitesi : birçok şehir WHO gereksinimlerini karşılamamaktadır

Dünya ‘nın birçok şehrinde hava kalitesi düşüktür

İyi haber, günümüzde giderek artan sayıda şehrin hava kalitesinin önemini kavramaya başlıyor olması ve bu çerçevede izleme yoğunluğunu arttırıyor olmalarıdır. Kötü haber ise, birçok şehirde “WHO Hava kalite ilkeleri” çerçevesinde tanımlanmış sağlığa zararlı kirlilik seviye eşiklerinin oldukça aşılmış olmasıdır. MARGA sistemi ile Metrohm, anahtar hava kirleticileri olan partiküler madde (PM) , azot dioksit (NO2) ve kükürt dioksitin izlenebilmesi için yarı-sürekli bir izleme aracını beğeninize sunmaktadır.

> MARGA hakkında daha fazla bilgi edinin!

Hava filtre örneklemesi ile elde edilen sakkaritik izleyiciler

DIN EN 12341 uyumlu partiküler madde analizi için filtre metodları

Havada yer alan partiküler maddeler filtreler üzerinde yakalanmakta ve filtre ekstraksiyonunu takiben iyon kromatografi (IC) ve/veya voltammetri (VA) yardımı ile analiz edilmektedir.

Sakkaritik izleyiciler biyokütle yanması ve biyojenik proseslerin göstergeleridir

Levoglukosan, mannosan ve galaktosan anhidroşekerleri selüloz ve hemiselüloz yakıldığında açığa çıkmakta olup, biyokütle yanması izleyicileri olarak işlev görmektedir. Bunun aksine, arabitol ve mannitol şeker alkolleri ise biyoejnik prosesler (örn. mantar sporları kaynaklı mannitol) için izleyici maddelerdir. Bu çerçevede, söz konusu izleyicilerin atmosferik aerosollerde bulunan konsantrasyon profilleri muhtemel kaynakların tespitini olanaklı kılmaktadır.
Birden fazla izleyici tek bir çalışmada IC ile tespit edilebilmektedir

İzleyiciler IC ile ayrımı takiben puls amperometrik tespit (PAD) ile ng/m3 seviyelerine kadar analiz edilebilmektedir. Herhangi bir türevlendirme gerektirmeyen bu metod kolayca otomasyona sokulabilmekte ve böylece yüksek örnek sayısına sahip rutin analiz serileri için ideal bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

PILS-IC ve PILS-IC-VA ile aerosollerde yarı-sürekli iyon analizleri

Sürekli, daha hassas ve örnek hazırlamasız : PILS

Partikül sıvılaştırma örnekleyicisi sistemimiz (PILS) kesintisiz örnekleme yapabilmenize olanak tanımaktadır. Sistem ile birlikte kullanılan analizöre bağlı olarak her 15 (IC) veya 30 (VA) dakikada bir yarı-sürekli ölçümler gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Sunulan bu yüksek zaman çözünürlüğü sayesinde aerosol kompozisyonundaki değişimler meteorolojik veriler ile korelasyona sokulabilmekte, karmaşık ve hatalara açık örnek hazırlama yöntemi gereksinimleri ve örnek saklama zorunlulukları elimine edilmektedir.

Particle-into-Liquid Sampler (PILS)

PILS sisteminde, aerosol içinde yer alan iyonlar süperdoygun bir su buharı fazı ile karşılaşmakta ve damlacıklar halinde büyüyerek sürekli bir biçimde ilgili analizör(ler)e taşınmaktadır.
PILS-VA ile aerosollerde kadmiyum, kurşun, çinko, bakır, nikel ve kobalt

PILS ünitesinin bir VA sistemi ile kombine edilmesi partiküler madde içinde yer alabilen çeşitli ağır metal iyonlarının  (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Co) yarı-sürekli bir biçimde analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Elde edilen yüksek zaman çözünürlüğü kimyasal kompozisyondaki en küçük bir değişimin bile tespitini mümkün kılmaktadır.

İyon kromatografi ve voltammetri ile paralel eşleşme

PILS-IC-VA konfigürasyonunda, çözelti içine getirilen partiküller, anyon/katyon analizleri için bir dual iyon kromatograf sistemi ve ağır metal iyonlarının tespiti için de voltammetrik bir ölçüm standına olmak üzere üç kanallı bir akış halinde iletilmektedir.


Air measurements
PILS ve VA

Hava örneklerinde ağır metal derişimlerinin (Cd, Pb, ve Cu) yarı-sürekli voltammetrik tespiti. Metal derişimlerinin yağmur yağmaya başlayana kadar birkaç gün boyunca düzenli arttığı görülmektedir.

PILS
PILS ve IC-VA

Herisau (İsviçre) bölgesi hava örneklerinde yarı-sürekli  IC anyon/katyon (aşağıda) ve VA ağır metal (yukarıda) derişimlerinin analizi. Kirlenme olaylarını simule etmek için önceden ağır metal tuz çözeltilerine batırılmış havai fişekler yakılmıştır.


Karşıdan yüklenenler

Daha fazla uygulama

Gazlar ve aerosollerin simultane izlenmesi – MARGA

MARGA (Monitor for AeRosols & Gases in Ambient Air) sistemi aerosollerdeki iyonların yanısıra suda çözünebilen gaz fazının da kompozisyonunu analiz edebilmektedir. Bir MARGA sistemi her saat başı kesin sonuçlar sunabilecek tasarıma sahiptir.
Sistemin herhangi bir yeni çözelti eklemeksizin günlerce çalışabiliyor olması nedeniyle MARGA, özellikle uzak bölgelerdeki saha kullanımları için ideal bir çözümdür.

Daha fazlası için tıklayın! MARGA ürün bilgisi için tıklayın! Process Analytics Applications

Sera gazından karbon kaynağına

Atmosferde yer alan karbondioksit konsantrasyonunun azaltılması global bir hedeftir.  Bu konudaki çarpıcı yaklaşımlardan biri  CO2 ‘yi bir hammadde kaynağı olarak kullanmaktır (örn. yakıt veya kimyasallar için ham madde sentezlemede).
Buradaki prensip fotosentez modeli çerçevesinde yakmayı tersine çevirmeye dayalı olup, süreç esnasında CO2 çeşitli katalizörlerin varlığında elektriksel akım kullanılarak indirgenmekte ve reaktif karbon monoksit veya metanol elde edilmektedir. 
PGSTAT 302N potansiyostat/galvanostat ürünümüz katalizör yüzeylerinde gerçekleşen reaksiyonları izleyebilmeye olanak tanımakta ve böylece katalizörlerin optimizasyonu için benzersiz bir araç sunmaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!

Referans: Institute Marine Meteorology

"MARGA, otomatik veri toplama, sonuç hesaplama ve saklama özellikleri sayesinde çok üstün. Problemler ile karşılaştığımızda da profesyonel ve zamanında hizmet alabilmekteyiz."

Güney Çin ‘de bulunan Tropikal ve Deniz Meteorolojisi Enstitüsü, İnci Nehri deltasında aerosol ve gazların iklim ve hava kalitesi üzerindeki etkilerini incelemekte ve bu amaçla MARGA sistemini kullanmaktadır.