Biyoyakıtlar

Uluslararası standartlarla uyumlu

Biyoyakıtların kalitesinden emin olmak adına, safsızlıklar için limit değerler belirleyip test metotları öneren birçok standart mevcuttur. Metrohm cihazları, limitleri kontrol etmek ve test metotlarını gerçekleştirmek için oldukça uygundur ve Metrohm standart geliştirme kuruluşları (SDO) ile standart geliştirme konusunda dünya çapında öncü bir kuruluştur.

Cihazlarımız ve metotlarımız uluslararası biyoyakıt standartlarıyla uyumludur.

> Dafa fazla bilgi alın

Biyoyakıt ile ilgili iddialı görüşler

Uluslarararası Enerji Ajansı (IEA), ikinci nesil biyoyakıtları CO2 salınımlarını azaltacak en önemli teknolojilerden biri olarak görmektedir. 2030’a kadar, en gelişmiş biyoyakıtların birbiriyle yarışacakları tahmin ediliyor. Üst düzey biyoyakıt gereklilikleri, yiyecek biyoçeşitliliğini ve güvenliğini tehdit etmektense, daha çok çimler, algler, kavuzlar ve atık maddeler gibi biyokütle fermente eden mikroplara dayanmaktadır.

> Daha fazla bilgi alın

Biyodizelde iyot sayısı

İyot sayısı bir numunedeki çift bağ sayısı için bir ölçüm aracıdır ve belirli koşullar altında bir numuneye eklenebilen iyot miktarıdır. (g/100 g numunede)

EN 14111 ile uyumlu potansiyometrik titrasyon

Avrupa standardı EN 14111, yağ asitlerindeki ya da biyodizellerdeki iyot sayısı tayinini açıklamaktadır. Bir sıvıbölüntü numunesi, sikloheksan ve glasiyal asetik asit karışımında çözünür ve Wijs reaktifi ile işlemden geçer. Belirli bir süre sonunda, potasyum iyodür ve su eklenir. Serbest kalan elementel iyot, sodyum tiyosülfat çözeltisiyle titre edilir. EN 14111 hem optik (indikatör olarak nişasta çözeltisi ile) hem de potansiyometrik dönüm noktası tayinine olanak sağlar.

Karşıdan Yüklemeler

Karl Fischer titrasyonu ile su içeriği tayini

Fosil yakıtlarla kıyaslandığında biyoyakıtlar, su kirliliğine daha yatkındır. Su, yağ asidi metil esterlerin ester bağlarını hidrolize eder ve yağ asitlerinin oluşumuna sebep olur. İlave NaOH tüketen bu asitler , gliserolün sonradan çıkarılması daha güç sabunları oluştururlar. Su içeriği yüksek olan biyodizellerin oksitlenme stabilitesi, gözle görünür bir şekilde daha azdır. Bu oran ne kadar az olursa, dolum süresince oksitlenme ürünlerinin oluşma olasılığı daha fazla olacaktır. Bunlar cihaza, özellikle de yakıt püskürtme sistemine zarar verebilir.

12937’e göre biyoyakıttaki su içeriği

EN 14214, biyoyakıttaki su içeriğini 500 mg/kg’ye kadar sınırlar. EN ISO 12937 test metodu EN 14214’te belirtilmiştir ve kulometrik Karl Fischer titrasyonunun ayrıntılarını içermektedir.

Biyodizel katkı maddeleri bir fırın kullanımını gerektirmektedir.

Bazı biyodizel yakıtlar, doğrudan kulometrik Karl Fischer titrasyonu esnasında yan etkilere sebep olabilecek katkı maddeleri içerir. Bunun gibi durumlarda, biyodizel numunesinin doğrudan tepkime solüsyonuna enjekte edilmemesini öneriyoruz. Bunun yerine, biyodizeldeki su içeriği Karl Fischer fırınına konulmalıdır.

EN 15489, ASTM E 1064 ya da E 203’e göre biyoetanoldaki su içeriği

ASTM E 203’e göre, %2’den fazla su içeriği için önerilen test metodu volumetrik titrasyondur. Daha düşük su içeriği için, EN 15489 ve ASTM E 1064 ile uyumlu metotları öneriyoruz.

Karşıdan Yüklemeler

Oksidasyon stabilitesi

Kritik parametre

Havayla temas halindeyken, petrol ürünleri oksitlenme tepkimesinden geçer ve bu tepkimenin ürünleri yanma motorlarında sorunlara neden olabilir. Polimerik, özellikle de az çözünür bileşikler, yakıt enjektör sistemlerinde çökelti ve tıkanıklara sebep olabilir. Bu yüzden, oksidasyon stabilitesi gibi yaşlanma belirtileri, bitkisel yağların ve biyoyakıtların önemli bir özelliğidir.

Rancimat metodu

Yapay yaşlandırmayı başlatmak için hava, numune içerisinden yüksek bir sıcaklıkta geçirilir. Bu süreçte, uzun zincirli organik moleküller oksijenle oksitlenir, bununla birlikte, polimer bileşiklerin yanında oldukça uçucu organik maddeler de oluşur. Bu uçucular, hava akımıyla numune tüpünden çıkartılırak suya taşınır, suda emilir ve suyun iletkenliği ölçülerek tayin edilir. Bu ayrışım ürünleri oluşana kadar geçen zamana indüksiyon zamanı ya da yağ stabilite endeksi (OSI) denir ve numunenin oksidatif yaşlanma süreçlerine, yani oksidasyon stabilitesine karşı direncini karakterize eder.

Karşıdan Yüklemeler

Biyoyakıt analizinde iyon kromatografi

ASTM D 7591’e uygun olarak biyodizeldeki gliserol

Bitkisel ve hayvansal yağlardan biyodizel üretimi sırasında yan ürün olarak serbest ve bağlı gliserol de oluşur. Transesterifikasyon veya gliserol ayrımı tamamlanmadığı için biyodizelde gliserol kirlenmesine sebep olur ve yakıtın yıpranmasını hızlandırarak motorda çökelti oluşumuna ve filtrelerin tıkanmasına yol açar. Motorların doğru çalıştığından emin olmak için ASTM D6751 ve EN 14214 standartları maksimum toplam gliserol içeriğini (örn. Serbest ve bağlı gliserol ) sırasıyla 0.24 ve %0.25 (v/v) ile sınırlamaktadır. Serbest ve bağlı gliserol ASTM D 7591 ile uyumlu olarak iyon kromatografi ve pulslu amperometrik dedektör ile belirlenir.

IC – biyoyakıt analizinde çok yönlü bir metot

Farklı ayırma mekanizmaları, dedektör türleri, otomasyon ve numune hazırlama olanaklarıyla birlikte IC çok yönlü bir sistemdir. Ayrıca IC karbonhidrat, organik asit, klorür, sülfat, toprak alkali metalleri ve antioksidanların tayinini kapsar.

Karşıdan Yüklemeler

Yakıt etanolde bakır

Bakır, hidrokarbon oksitlenmesini katalize eder

Etanol, benzinde karışım bileşeni olarak giderek daha sık kullanılmaktadır. Atık maddeler cihazda problemlere neden olabilir. Örneğin, eser oranda bakır hidrokarbon oksitlenmesini katalize eder. Sonuç olarak, yakıt sisteminde tıkanıklıklara ve çözeltilere yol açabilen polimer bileşenleri oluşabilir. EN 15376 ve ASTM D 4806 standartları, benzinle karıştırılmış etanol için minimum şartları ve bakır içeriğini 100 μg/kg’a kadar belirler. Buna karşın, standart ASTM D 5798, E75-E85 etanol-benzin karışımında bakır içeriğini 70 μg/kg oranında belirler.

Voltammetri kullanarak, 2 ve 500 μg/kg aralığındaki saf etanolde ya da etanol-benzin karışımında (E85,%85 etanol ve %15 benzin) bakır, herhangi bir numune hazırlığı gerekmeksizin ölçülebilir.

Karşıdan Yüklemeler

Daha fazla ürün ve aplikasyon

Biyoyakıtlarda organik asitler

Selülözlü etanol ikinci nesil biyoyakıtlardan biridir ve lignoselülözlü atık maddeden üretilir. Etkili bir fermentasyon için düşük moleküler ağırlıklı organik asitlerin derişim profilinin izlenmesi gerekmektedir. İyon kromatografi bu çabanın önde gelen temsilcisidir.

Uygulama Bulucu

Elektrik iletkenliği ve pHe değeri

pHe değeri ve elektrik iletkenliği, denatüre yakıt etanolü için yakıt tayin parametrelerindendir. Bu elektrokimyasal esas ölçüm parametrelerinin tayini basittir ve bizi aşındırıcı iyonların varlığına ilişkin sonuçlara götürür. pHe değerinin ölçümü EN 15490 ve ASTM D 6423 standartları ile uyumludur. İletkenlik ölçümü DIN 51627-4 standardı ile uyumludur.

Paslanmaz çelik iletkenlik ölçüm hücresi EtOH-Trode

Karşıdan Yüklemeler

Kullanıcı Görüşü: PTT Chemical Laboratory Service Center

"Su içeriği, asit sayısı ve daha fazla parametrenin tayini için toplamda 9 adet Metrohm sistemi kullanıyoruz. Metrohm cihazlarını 20 yıldır kullanıyoruz, sonuçlar güvenilirlik ve kesinlik açısından oldukça başarılı. Ayrıca, Metrohm satıştan sonra da bizi hizmetleriyle desteklemeye devam ediyor. "

PTT Chemical Laboratory Service Center her yıl 200 000’den fazla biyodizel ve kimyasal numunenin analizini yapmaktadır.