Banyo bileşenlerini izleme – İkincil maddeler

Electroplating baths
Yüzey kaplama endüstrisinde, organik ya da inorganik katkı maddeleri elektrokaplama banyolarında aşağıdaki sebepler ile kullanılmaktadır:
  • Kaplanan metal tabakanın esnekliği, sertliği, yırtılmaya karşı dayanıklılığı, lehimlenebilirlik gibi fiziksel özelliklerini kontrol etmek,
  • Yüzeyin görsel özelliklerini değiştirmek için
  • Büyük miktarlardaki metali çözeltide tutmak (kompleks ajanları kullanarak)

Genel olarak, baskılı devre kartlarının, kontakların ya da metal ögelerin yüzey özellikleri düşük derişimlerdeki asitler, bazlar ve iyonlar aracılığıyla değiştirilir.

İstenilen özelliklerin güvenilir bir şekilde elde edildiğinden emin olmak için banyo katkı maddesi derişimlerinin yakından izlenmesi gerekmektedir.

  • Ni banyolarında titrasyon ile borik asit / tetrafluoroborik asit, surfaktanlar

  • İyon kromatografi il aşındırma çözeltisindeki konsantre asit, Ni banyolarındaki nitrat, elektrokaplama banyolarındaki organik asitler

  • Nikel banyolarında voltammetri ile kurşun, antimon ve bizmut

  • Döngüsel voltammetrik sıyırma ile organik katkı maddeleri

  • Proses analizörleri ile pH değeri (akımsız nikel banyoları) ve karbonatın (alkali çinko banyoları) online izlenmesi

  • Proses analizörleri ile yağ alma ve durulama banyolarında pH değeri, iletkenlik, serbest ve toplam alkalinite

Karşıdan Yüklemeler